Kontrollansvarig

Byggnadsnämnden kräver oftast en kontrollplan vid enklare byggnationer, så som garage, attefallshus mm. Kontrollplanen ska säkerställa att byggnationen uppfyller de egenskapskrav som finns i Plan och Bygglagen. Varje kontrollplan är unik. För att vi ska kunna upprätta en så projektanpassad kontrollplan som möjligt så brukar vi hålla ett startmöte över telefon, därefter upprättar vi er kontrollplan och levererar den per mejl.

Tekniskt samråd hos kommunens byggnadsnämnden är ett möte där vi träffar byggnadsinspektör och går igenom förutsättningarna för byggstart. Vid mötet går man igenom de tekniska kraven på byggnationen. Till mötet bör konstruktionen samt dess installationer vara färdigprojekterade. Vid mötet går vi också igenom kontrollplanen som därefter ska fastslås. Bedömer byggnadsingenjören att projektet är klart för byggstart så utfärdas ett startbesked och byggherren får påbörja byggnationen.

Vid kontrollansvarigs platsbesök görs en övergripande syn av utförda arbeten. Detta för att säkerställa att redovisade kontroller bedöms vara utförda på arbetsplatsen. Kontrollansvarig går igenom entreprenörens egenkontroller och för över dessa till kontrollplanen. Saknas kontroller informerar kontrollansvarig byggherren om det.
Kontrollansvarig upprättar protokoll över sin plastbesök som senare ska ligga till grund för det utlåtande som ska redovisas när byggnationen är klar.
Kontrollansvarigs platsbesök är ej en besiktning av utförda arbeten. Önskas en besiktning ska en besiktningsman anlitas.

Slutanmälan till kommunens byggnadsnämnd upprättas av kontrollansvarig. Dokumentationen som efterfrågats av byggnadsnämnden sammanställs av kontrollansvarig i samråd med byggherren och entreprenörer. Ett utlåtande från kontrollansvarig upprättas tillsammans med slutanmälan. När slutanmälan granskats och godkänts av byggnadsnämnden ska ett slutbesked utfärdas och byggherren får ta byggnaden i bruk (flytta in).

Ritningar

Oavsett vad du har för planer nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnation så kan vi hjälpa till att ta fram bygglovsritningar. Vi tar fram digitala ritningar efter era önskemål. För att passa era önskemål så har vi 3 nivåer på ritningar. Basic, Arkitekt och Premium

Färdiga paketpriser som förutsätter att ni har färdiga skalenliga skissar som vi förverkligar till bygglovsritningar.

Ni har en ide och vi hjälps tillsammans åt att skapa era ritningar tillsammans med någon av våra bygglovskonsulter.

Renderingar och visualiseringar: Vill du kunna se ert projekt i 3D? Fördelen med 3D ritningar är att du som kund får en känsla av hur ert hus kommer att se ut och upplevas när det är färdigbyggt. Vi hjälper er med 3D ritningar, kanske har ni redan en 2D ritning, eller bara en idé. Vi skapar 3D ritningar och renderingar efter er miljö på tomten. Vi kan även skapa filmer med solstudier. Med hjälpa av drönare kan vi även återskapa topografin på er tomt virtuellt.

När ni tagit fram bygglovsritningarna så är det dags att börja fundera på hur konstruktionen ska se ut. En konstruktör ritar och utför de beräkningar som ser till att huset håller för de påfrestningar som huset kommer att utsättas för. Tillsammans med våra samarbetspartner så kan vi hjälpa till med att ta fram konstruktionsritningar för ert projekt.

.

Ansökningar

Krävs strandskyddsdispens för bygglovsbefriad åtgärd? Vad behövs för avloppsansökan? Vi har alla svar och hjälper gärna till med ansökningar. Med en komplett ansökan går handläggningen fortare, vi kan sköta hela processen med fullmakter.

Funderar ni på att bygga nytt på obebyggd fastighet utanför detaljplanelagt område eller kanske stycka av er fastighet? Då ska man söka ett förhandsbesked från kommunens byggnadsnämnd. Förhandsbeskedet gäller i 2 år och ger er en byggrätt på fastigheten. Vi kan hjälpa till med ansökan om förhandsbesked.

Enklare åtgärder som ej kräver bygglov kan kräva en bygganmälan. Vi hjälper gärna till med er anmälan oavsett projekt! Handlingar som ska redovisas tillsammans med anmälan hjälper vi till att fram i samråd med er.

Vi hjälper till med er bygglovsansökan så att ni får med rätt handlingar till ansökan. Oavsett om ni har ritningar eller om ni beställer det via oss så kan vi hjälpa till med er ansökan till kommunen. Via kan sköta hela ansökan via fullmakt från er eller att vi sammanställer ansökan åt er och söker åtgärden i ert namn.

Vi hjälper till med er marklovsansökan så att ni får med rätt handlingar till ansökan. Oavsett om ni har ritningar eller om ni beställer det via oss så kan vi hjälpa till med er ansökan till kommunen. Via kan sköta hela ansökan via fullmakt från er eller att vi sammanställer ansökan åt er och söker åtgärden i ert namn.

Ligger ert tilltänkta projekt inom strandskyddat område så krävs det en strandskyddsdispens. Det kräver en separat ansökan utöver bygglovsansökan, vissa åtgärder kräver inte bygglov men en strandskyddsdispens t.ex småbåtsbryggor. Strandskyddet är en förbudslag och det krävs särskilda skäl för att få dispens. Kontakta oss så kan vi hjälpa till med bedömningen av möjlighet till dispens för ert projekt. Vi hjälper även till med att upprätta de handlingar som krävs för ansökan. Exempel på åtgärder som kräver dispens kan vara byggnader, bryggor, sandstränder, trädfällning mm.

Ska du anlägga ett nytt enskilt avlopp eller ska du uppdatera ditt befintliga? Vi kan hjälpa till med ansökan av ert nya avlopp. Vi kan även ge rekommendationer på vilka anläggningar som bör fungera i ert område.

Behöver ni hjälp med att söka bygglov i efterhand så kan vi hjälpa till med ritningar och ansökan.

Andra tjänster

Vi har under åren samlat på oss kunskap som är ovärderlig vid rätt tillfälle, så läs igenom flikarna här under!

Strandtomt eller strandnära? Ta reda på allt om din fastighet. För dig som vill veta dina förutsättningar för ett kommande bygglov eller vill stycka av tomten.

Dagens bygglagstiftning kräver att alla nybyggda hus (med undantag för fritidshus) gör en projekterande energibehovsberäkning. Beräkningen ska redovisas byggnadens energibehov. Energiberäkningar beställer du i butiken.